1- به آگاهي مي رساند ثبت عضويت شما به منزله صدور و تحويل دستگاه رمزياب نبوده و منوط به تائيد نهايي شعبه ذيربط خواهد بود.
2- حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ثبت درخواست مي بايستی به شعبه مورد نظر مراجعه نموده و نسبت به پرداخت هزينه دستگاه رمزياب خود اقدام نماييد تا دستگاه صادره در اختيار شما قرار گيرد.
3- عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از دريافت رمزياب تلقي شده و نسبت به ابطال درخواست شما اقدام خواهد شد.
4- استفاده از سيستم بانكدارى اينترنتى منحصرا ً براي مشتريانى كه داراى حسابهاى متمرکز نزد بانك بوده و قابل ارتباط با اين سيستم باشند ميسر مى‌باشد.
5-متقاضى استفاده از اين سيستم ميتواند از طريق كامپيوتر شخصى خود وارد سايت شده و فرم درخواست عضويت را مشاهده و تكميل نمايد.
6- با تكميل فرم درخواست، سيستم زمان و محل مراجعه متقاضى را جهت دريافت دستگاه رمز ياب اعلام مى‌نمايد.
7-برای تحويل دستگاه رمز ياب نياز به احراز هويت به روش ذيل در شعبه مربوطه می باشد:
 اشخاص حقيقی: شخص حقيقی يک هفته پس از تکميل فرم در سايت به شعبه منتخب مراجعه و فرم مربوطه را به صورت صحيح و کامل همراه با مدارک هويتی معتبر به بانک عرضه می نمايد و بانک بعد از احراز هويت مراتب را به او اعلام خواهد کرد.                                                                                                                                                                   مشتری حقوقی: نماينده شخص حقوقی يک هفته بعد از تکميل فرم عضويت در سايت بايد با در دست داشتن معرفينامه از طرف کليه دارندگان امضاء مجاز با مراجعه به شعبه مربوطه،مشخصات شناسنامه ای خود را به صورت صحيح و کامل همراه با مدرک هويت معتبر به بانک اعلام نمايد.اين مشخصات بايد مطابق با مشخصات مندرج در بند 3 فرم احراز هويت ارسال شده از دايره سيستم بانکداری اينترنتی باشد،قبلا توسط مشتری در اينترنت ثبت شده است.
8-برای هر مشتری فقط يک بار درخواست عضويت ثبت خواهد شد و سيستم از ثبت درخواستهای تکراری جلوگيری خواهد نمود.
9- دارندگان حساب مشترك در حال حاضر قادر به استفاده از اين سيستم نيستند.
10- به هر يك از متقاضيان بانك يك شماره رمز محرمانه موسوم به شماره شناسائى فردى در پاكت كاملاً در بسته تحويل خواهد گرديد تا وى بوسيله شماره رمز مزبور امكان ارتباط اينترنتى بمنظور استفاده از خدمات سيستم از حساب خود برقرار نمايد. مشتريان موظف مي‌باشند بلافاصله پس از اخذ شماره شناسائى فردى ابتدا نسبت به تغيير آن اقدام و در حفظ و محرمانه نگهداشتن آن اهتمام نمايند.
11- مشترى نبايد قبل از انجام كامل عمليات مورد نظر خود و قطع ارتباط با سيستم، كامپيوتر خود را ترك نمايد.
12- چناچه رمز دستگاه رمز ياب مكرراً اشتباه وارد گردد دستگاه قفل می شود و بايد به شعبه مراجعه و درخواست رمز گشايش قفل گردد.در صورتيکه رمز ورود به سيستم سبا 3 بار متوالی اشتباه وارد شود شناسه کاربری غير فعال می گردد، در اين حالت بايد از بخش فعال سازی برای فعال شدن مجدد شناسه اقدام نمايند.
13- بانك هيچگونه مسئوليتى درقبال خسارت و زيانهاى وارده به مشتريان را دراثر افشاء شدن شماره شناسائى فردى بعهده نخواهد داشت.
14- چناچه مشترى شرايط و مقررات سيستم را رعايت ننمايد بانك مى‌تواند علاوه بر موارد قانونى، هر زمان و بدون اطلاع قبلى شماره شناسائى فردى مشترى را غير فعال نمايد.
15- در صورتيكه بانك كتباً از فوت، حجر و ورشكستگى مشترى مطلع گردد و همچنين در موارديكه بازداشت نامه‌اى از مراجع ذيصلاح قانونى كه حق بازداشت اموال اشخاص را دارند دريافت نمايد شماره شناسائى فردى را غيرفعال و در مورد مانده حسابهاى مرتبط با آن طبق شرايط و مقررات حسابهاى مذكور عمل خواهد نمود.
16- بانك مى‌تواند كليه موضوعات مشكوك و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سيستم بانکدارى اينترنتى را به مقامات انتظامى و قضائى اعلام دارد تا تحت پيگرد قانونى قرار گيرند.
17- مشترى در صورت فراموش نمودن شماره شناسائى فردى بايد با مراجعه به شعبه بانك فرم درخواست مربوط به صدور شماره شناسائى فردى را تكميل، امضاء و تحويل نمايد پس از صدور شماره شناسائى فردى جديد، مشترى بايد جهت دريافت آن با ارائه مدارك احراز هويت به همان شعبه مراجعه نمايد.
18- چنانچه مشترى بصورت غير مجاز قصد ورود به سيستم را داشته و يا مدت زيادى از سيستم استفاده نكند شماره شناسائى فردى توسط بانك غير فعال مىگردد.
19- هزينه‌هاى عضويت طبق تعرفه‌هاى داخل بانك نقدا ً دريافت و يا از حساب مشترى در صورت كفايت موجودى برداشت خواهد شد.
20- مشترى در صورت تمايل می تواند مستقيما از طريق اينترنت نسبت به غير فعال شدن يا فعال سازی مجدد شناسه کاربری خود اقدام نمايد.
21- در موارديكه بانك بنا به عللى از قبيل خرابى دستگاه‌هاى كامپيوترى، سيستم پردازش داده ها، خطوط ارتباطى، رويدادهاى اجتناب ناپذير و ... آنچه كه خارج از كنترل باشد قادر به ارائه خدمات نباشد مسئوليتى متوجه بانك نخواهد بود.
22- اسناد دفاتر، گزارشات و همچنين عمليات الكترونيكى ضبط شده در فايل‌هاى سيستم كامپيوترى بانك در مقابل ادعاى مشترى سند و دليل معتبر خواهند بود .
23- بانك مى‌تواند هر موقع كه صلاح بداند در شرايط و مقررات خدمات سيستم بانکدارى اينترنتى تغييرات لازم را اعمال نمايد. اين تغييرات از طريق رسانه‌هاى گروهى و يا كتباً و يا به هر روش ديگر كه بانك اتخاذ نمايد به اطلاع مشتريان محترم مى‌رسد و مشتريان از آن پس موظف به رعايت و اجراى آن مى‌باشند.
24- چنانچه پس از تغيير احتمالي شرايط و مقررات خدمات سيستم بانکدارى اينترنتى، مشتريان همچنان به انجام عمليات خود ادامه دهند، بانك اينگونه تلقى مى‌نمايد كه تغييرات اعلام شده مورد قبول و توافق مشتريان قرار گرفته است. در مواردي كه مشترى با تغييرات اعلام شده موافق نباشد مى‌تواند جهت قطع ارتباط حساب خود با سيستم بانکدارى اينترنتى از طريق همين سيستم، کاربر خود را غيرفعال نمايد يا درخواست کتبي خود را به بانک ارائه نمايد.

بانک ملي ايران