خانه نقشه سايت تماس با ما درباره ما راهنما فهرست شعب عضويت ورود ٢٢ مرداد ١٣٩٩ ساعت ١١ : ٨  
فهرست شعب
نام شهر :
اداره امورشعب مناطق ازاد
رديف نام شعبه كد منطقه نشانى جارى كارتخوان خودپرداز
1 جلفا 4771 اداره امورشعب مناطق ازاد - جلفا- فلکه عاشورا
2 گمرک پل چوبي جلفا 4775 اداره امورشعب مناطق ازاد - جلفا - خ پل چوبي
3 گمرک جلفا 4773 اداره امورشعب مناطق ازاد - جلفا - اداره کل گمرک جلفا
4 گمرک نوردوزجلفا 4776 اداره امورشعب مناطق ازاد - جلفا - گمرک نوردوز
5 جزيره مينوخرمشهر 6842 اداره امورشعب مناطق ازاد - جزيره مينو ي خرمشهر- مينوشهر- فلکه پل ولايت
6 منطقه ازادتجاري چابهار 8425 اداره امورشعب مناطق ازاد - چابهار -منطقه آزاد تجاري صنعتي